Mevzuat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Yağmursuyu Toplama, Depolama ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik” Yağmur suyu yönetiminde Ulusal düzeyde Sünger kentlerin doğa esaslı çözümlerini içeren ilk yönetmenliktir.

Bu yönetmelik yağmur suyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanmasına, tasarımına, projelendirilmesine, yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur. Halk sağlığını ve güvenliğini, çevrenin korunmasını, sistemin sürdürülebilir olmasını, içme suyu kaynaklarının suyla taşınan kirliliklerden korunmasını esas alarak yağmur suyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanmasına, tasarımına, projelendirilmesine, yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.

Bu yönetmelik ekinde sünger kentlerin doğa esaslı yağmur suyu altyapı tekniklerine-çözümlerine yer verilerek “yağmur suyunu depolama ve yeraltına besleme” başlığı adı altında altyapı teknikleri ve yağmur suyu hasat sistemlerine ilişkin uygulamalar yer almaktadır.

03/06/2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği” Bu yönetmelikte sarnıçlar, yağmur suyu tankları, yağmur suyu hasat sistemleri ve yeşil çatılar ile ilgili madde ve bentler yer almaktadır.

Sarnıçlar-yağmur suyu tankları yağmur suyu hasat sistemleri

Madde 39 – (1) 1000 m²’nin üzerindeki parsellerde; bahçe sulamak, oto yıkama ve benzeri işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak çatı ve zemin yüzeyi sularının tabii zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta/yağmur suyu tankında toplanması ve gerekmesi halinde arıtılarak yeniden kullanımı sağlanır. Söz konusu drenaj sistemi ve sarnıç/ yağmur suyu tankı, bina ön cephe hattı gerisinde yan ve arka bahçe mesafeleri içinde düzenlenebilir ve vaziyet planında gösterilir.

(2) Çatı sularını toplayan yağmur su boruları, birinci fıkrada belirtilen sarnıçlara veya yağmur suyu tanklarına ya da yoldaki yağmur suyu şebekesine bağlanır; ancak, atıksu şebekesine bağlanamaz. Bağlandığı tespit edildiği takdirde ilgili idare veya İZSU Genel Müdürlüğü tarafından gerekli müdahale yapılıp bedeli bina sahibinden tahsil edilir.