Yağmursuyu Deposu Başvuru

 1. BAŞVURULAR

  İzmir Büyükşehir Belediyesi eksik ve kriterlere uymayan başvuruları reddetme hakkını saklı tutar. Her başvuru yağmursuyu toplama alanı ve depo alanı göz önünde bulundurularak değerlendirilecektir.

 2. UYGUNLUK KOŞULLARI

  Aşağıdaki koşullar sağlandığı durumlarda yağmursuyu deposu kurulması uygun görülmektedir.

  1. Yağmursuyu deposunun kurulu olduğu mülkün sahibi olmanız veya mülk ile ilgili yetkinizin olması gerekmektedir. Buna ilişkin tapu örneği yada noterden yetkilendirildiğinize ilişkin vekaletname örneğinin başvuru sırasında sunulması gerekmektedir.
  2. Teşvik sisteminden yararlanmak isteyen vatandaşlarımızın apartman ya da sitede oturuyor olması halinde yönetici olduğunu belgeleyen kat malikleri karar defterinin ilgili sayfasının örneği ile başvurunun yapılması gerekmektedir. Başvurunun kabul edilmesi durumunda kat maliklerinin oy çokluğu ile alınmış karar ayrıca istenecektir.
  3. Aşağıdaki koşullarda başvurular uygun bulunmayacaktır:
   • Daha önce aynı bina için başvuru yapıldıysa
  4. Yağmursuyu toplama hattı bileşenleri yağmur suyu yönergesinde belirtilen kriterlere göre olmalıdır.
  5. Başvuru uygunluk koşullarını sağlayan vatandaşlarımızdan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis kararı gereği yıllık 50,-TL (Elli Türk Lirası) kullanım ücreti alınacaktır.
 3. YAĞMURSUYU DEPOSU VE TOPLAMA HATTI DENETİM MEKANİZMASI

  Depo kurulumu öncesi başvuru yapılan yapı yerinde ziyaret edilecek ve formda belirtilen koşulların denetimi yapılacaktır.

  Teşvik sisteminden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız yetkili idari birim tarafından kayıt altına alınacak olup, su izleme sistemi kapsamında takip edilecektir.

 4. YÜKÜMLÜLÜKLER

  Teşvik programına konu olan herhangi bir yağmursuyu deposundan veya yağmursuyu depolama sisteminden su tüketilmesi veya kullanılmasından kaynaklanan ve bunlarla ilgili olarak ortaya çıkan herhangi bir iddia, kayıp veya zarardan İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumlu değildir.

  Yağmur suyu hasadı ile depolanan su 17.02.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun su değildir. Bu husus insan sağlığını direk ilgilendirdiğinden başvuru sahibi depolanan suyun insani tüketim amaçlı olarak kullanılmayacağını kabul etmiştir. Aksi durumda İzmir Büyükşehir Belediyesinin bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Depo kapağının açık kalması, gerekli bakımların yapılmaması, filtre takılmaması, sistemin uygun kurulmaması vb. sebeplerle 3. kişilere karşı oluşabilecek her türlü sorumluluk ve tazmin yükümlülüğü başvuru sahibine aittir.

  Başvuru sahibi yağmur suyu deposunun kullanımından herhangi bir sebeple vazgeçer ise depoyu Büyükşehir belediyesine geri vermeyi taahhüt etmektedir. Deponun geri verilmemesi ya da yapılan denetimlerde yağmursuyu deposunun yerinde bulunamaması halinde başvuru sahibi deponun güncel değerini İzmir Büyükşehir Belediyesine ödemeyi kabul ve taahhüt etmektedir. Ödenmemesi durumunda İzmir Büyükşehir Belediyesinin yasal yollara müracaat hakkı saklıdır.

 5. GİZLİLİK

  Bu başvuru formunu doldurarak başvurunuzdaki bilgileri gönüllü olarak verdiğiniz kabul etmektesiniz. Bu form 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, başvuru uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu başvuru belgesindeki bilgilerin İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından görevlendirilen yetkililerle paylaşılmasını kapsayabilir.

BAŞVURU SAHİBİNİN BEYANI

Yağmursuyu deposu başvuru formunun hüküm ve koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum.

Başvuru formundaki ve bu başvuru formuyla birlikte sağlanan tüm bilgilerin, yazım sırasında doğru olduğunu beyan eder, başvuru formu ile tarafıma yüklenen yükümlülükleri eksiksiz olarak yerine getireceğimi kabul ederim.

Teşvik sisteminden faydalanmak isteyen herkes başvuruda bulunabilir.

Detaylı bilgi için lütfen Teşvik Sistemi Sürecinde Öncelik Kriterleri’ni okuyunuz.

Ülkemizde yağmursuyu iniş boruları doğrudan kanalizasyon sitemine bağlanmakta ve yoğun taşkın anlarında şebekenin üzerine ekstra bir yük oluşturmaktadır. Bu temiz suyu depolayarak ihtiyaç halinde kullanmak hem kentlinin ihtiyaçlarını karşılayacak hem de kenti iklim değişikliğine karşı daha dirençli hale getirecektir.

Yağmur suyu toplama sistemi, zayıf su kaynağına sahip bölgelerde yerüstü ve yeraltı suyu kaynaklarını geliştirmek için büyük bir potansiyel taşır. Yağmur suyu toplama sistemleri kolektif geleceğimize yapılan yatırımlardır. Bir kez kurulduktan sonra yıllarca yatırım getirisi sağlayabiliriz.
Yağmur suyu hasadı, şebeke suyu talebini azaltır ve bu da konut sakinlerinin su faturalarının azalmasına neden olur. Şebeke suyuna olan talebin azalması, su arıtma tesislerinin, pompaların işletme ve yenileme maliyetlerini de azaltmaktadır. Şebeke suyuna talebin azalması, dağıtım sistemlerini, ana şebekeleri, barajları yenileme veya arıtma ihtiyacını erteler veya önleyebilir.

Teşvik sistemine dahil edilen yağmursuyu depolarının; bahçe sulama, oto yıkama veya bina temizliği amacıyla kullanılabilir. İçme suyu olarak asla kullanılamaz ve İÇİLEMEZ.

Sistemin kurulacağı zeminin düz zemin olması gerekmektedir. Altında seramik olması ve basınca maruz kalmaması daha uygundur. Bu zeminin belli bir seviyede (20- 50 cm) yükseltilmesi, suyun yeniden kullanımı sırasında konfor sağlayacaktır.

Yağmursuyu deposu kurulduktan sonra çatı ve oluk bakımı yapılmalıdır. İlk kurulumda eski yapıların çatılarında kuş vb. canlılardan oluşabilecek kirletici maddelerin temizlenmesi gerekmektedir

Çatı üzerinde kirlilik birikmesini engellemek için her kış öncesi rutin temizlik yapılmalı ve çatıların temiz olunduğundan emin olunmalıdır.

Yağmursuyu verimini en üst düzeye çıkarmak için çatı olukları belirli aralıklarla yaprak ve döküntülerden arındırılarak temizliği gerekmektedir.

Takılan filtreler senede en az 1 kez kontrol edilerek tıkanıklığı takip edilmeli ve gerekli görülmesi durumunda temizlenmelidir.

Depolar içerisinde hasat edilen su kullanılmaması durumunda boşaltılmalı ve içerisinde durağan suyun uzun süre saklanması engellenmelidir.

Deponun senede 1 kez içi tamamen boşaltılarak basınçlı su ile temizliği yapılmalıdır

Teşvik sistemi yalnızca depoyu kapsamaktadır. Depo filtresi, su iniş boruları ile depo arası bağlantı kurmak için gerekli parçaları, kişi kendisi tedarik etmelidir.

Takılacak filtre suyun kalitesini artıracağından takılması mutlaka tavsiye edilmektedir. Takılacak filtrenin doğrudan yağmursuyu deposunun giriş kapağı altına ya da yağmursuyu iniş borularının üzerinde olması gerekmektedir.

Kurulum yapacak vatandaş daha iyi filtreleme sağlaması için çatıya yaprak tutucu süzgeç ilave edebilir.

Başvuru formundaki bilgilerin doğru girilmesi önem arz etmektedir. Girilen bilgiler doğrultusunda öncelikli kriterleri sağlayan vatandaşların başvuruları dikkate alınacaktır. Depo ihtiyacı, örtüşen kriterlerle uygun olan doğrultuda geri dönüş sağlanacaktır

Deponun senede 1 kez içi tamamen boşaltılarak basınçlı su ile temizliği yapılmalıdır.

Yağmur suyu deposu teşvik kılavuzunda gerekli bilgiler yer almaktadır, belediyemizin kurulum ile ilgili herhangi bir hizmeti yoktur.

Yağmursuyu depolarının su içme amaçlı kullanılmaması gerekmektedir.