Mevzuat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 23 Haziran 2017 Tarihli ve 30105 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Yağmursuyu Toplama, Depolama Ve Deşarj Sistemleri Hakkında Yönetmelik” çıkarılmıştır.

Yönetmelik; yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanmasına, tasarımına, projelendirilmesine, yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; halk sağlığını ve güvenliğini, çevrenin korunmasını, sistemin sürdürülebilir olmasını, içmesuyu kaynaklarının suyla taşınan kirliliklerden korunmasını esas alarak yağmursuyu toplama, depolama ve deşarj sistemlerinin planlanmasına, tasarımına, projelendirilmesine, yapımına ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

18.09.2021 tarihli ve 31602 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İzmir Büyükşehir İmar Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin Sarnıçlar-yağmursuyu tankları-yağmursuyu hasat sistemlerinin Madde 39’da yer alan (1) ve (2) nolu bendlerinin hükümleri tamamı geçerli olacaktır.